sprzedaż • lokal komercyjny • lokal biurowy


dolnośląskie • Głogów


312 400 PLN
72 726 €
63 313 £
80 049 $
  • 195
1 602 zł
373 €
325 £
411 $
za m²

1 pomieszczenie • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

w Przetargu nieograniczonymTAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie,

Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216

Kapitał zakładowy (wpłacony): 560.575.920,52 zł

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod nr KRS 0000073321ZAPRASZAdo przetargu na zbycie nieruchomości po byłym Posterunku Energetycznym położonej w miejscowości Głogów, przy ul. Wierzbowej 2, w skład której wchodzi:

- działka gruntu nr 46/3 o powierzchni 655 m², na której znajduje się budynek po byłym Posterunku Energetycznym Głogów Teren, budynek garażowy oraz budowle (ogrodzenie, maszt na flagi),

- działka nr 46/5 o powierzchni 14 m² - niezabudowana.Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Głogowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LE1G/00098282/4.Zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu - działki nr 46/3 nastąpi z jednoczesnym ustanowieniem przez Nabywcę na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. nieodpłatnej i ograniczonej czasem trwania prawa użytkowania wieczystego, służebności przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A.

Cena wywoławcza: 312 400,00 zł netto + należny podatek VAT

(słownie: trzysta dwanaście tysięcy czterysta złotych 00/100)

Termin i miejsce składania ofert: 31.10.2019r. godz. 09:00 w kancelarii TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy przy ul. Partyzantów 21 w Legnicy.

Kopertę zawierającą ofertę można wysłać na adres Sprzedającego: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, Wydział Organizacji i Administracji, ul. Partyzantów 21, 59 - 220 Legnica, w terminie składania ofert (decyduje data i godzina wpływu do kancelarii).

Pisemne oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w jednej, zaklejonej kopercie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy (firmy) oraz adresu (siedziby firmy) Oferenta oraz oznaczyć w niżej wskazany sposób: „PRZETARG PISEMNY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W GŁOGOWIE - PS. Nie otwierać przed 31.10.2019r. godz. 09:30”.

Wadium: do dnia 29.10.2019r. w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 31 240,00 zł. przelewem na konto: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, mBank nr 27 1140 1078 00004077 3100 2001, z adnotacją: „Wadium - zakup nieruchomości położonej w Głogowie - PS”.


Za datę wniesienia Wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Sprzedającego.Termin i miejsce przeprowadzenia Przetargu: 31.10.2019r., godzina 09:30, siedziba TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, I piętro, pokój nr 127.Termin i miejsce, w którym można uzyskać informacje dotyczące przedmiotu Przetargu: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, Wydział Organizacji i Administracji, w dni robocze, w godz.: od 8:00 do 14:00 pod numerem telefonu: (76) 88 99 581 lub 667 696 903. Oględzin nieruchomości można dokonać w piątki w godz.: 9:00 do 12:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem TAURON Dystrybucja S.A., pod ww. numerem telefonu.

Szczegółowe warunki Przetargu udostępnione są na stronie internetowej spółki

www.tauron-nieruchomosci.pl oraz w siedzibie Spółki.

I. Opis nieruchomości:

Działka gruntu o nr ewidencyjnym 46/3 o powierzchni 655 m², o kształcie zbliżonym do prostokąta, ogrodzona z bramą wjazdową.

Zabudowę działki 46/3 stanowi budynek po byłym Posterunku Energetycznym o charakterze użytkowym o funkcji biurowo-warsztatowej oraz garażowo-magazynowej, o powierzchni użytkowej 195,69 m². Składa się z 1 pomieszczenia biurowego, 3 pomieszczeń magazynowych, 2 pomieszczeń garażowych, przedsionka WC, WC, korytarza WC, pomieszczenia natrysków, umywalni, suszarni, szatni, pomieszczenia socjalnego (stołówki), zaplecza pomieszczenia socjalnego (stołówki), 2 korytarzy i przedsionka. Budynek o konstrukcji tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, pokryty płaskim dachem. W budynku zainstalowano system alarmowy, ogrzewanie elektryczne - grzejniki panelowe. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną. Stan techniczny budynku średni.

Budynek garażowy także zlokalizowany na działce nr 46/3 o charakterze użytkowym, o konstrukcji tradycyjnej, jednokondygnacyjny, murowany, niepodpiwniczony, kryty dachem płaskim, pełni funkcję garażowo- magazynową, o powierzchni użytkowej 92,41 m². Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Stan techniczny budynku średni. Składa się z 1 pomieszczenia garażowego, 2 pomieszczeń magazynowych oraz korytarza.

Działka gruntu o nr ewidencyjnym 46/5 o powierzchni 14 m², o kształcie wąskiego pasa gruntu, niezabudowana.

Na terenie przedmiotowej nieruchomości znajdują się budowle: ogrodzenie, maszt na flagi.

Na nieruchomości zlokalizowane jest przyłącze wodociągowe oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej, które stanowią jej integralną część.

II. Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie, zatwierdzoną Uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie Nr XLIX/496/18 z dnia 24 kwietnia 2018r. (Dz. Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 2585 z dnia 15 maja 2018r.) działki o nr: 46/3 i 46/5, oznaczono symbolem 1U - teren zabudowy usługowej.III. Dodatkowe informacje:

Opodatkowanie podatkiem VAT:

Zbycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki nr 46/3 i zlokalizowanych na niej budowli będzie zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 Ustawy o podatku od towarów i usług.

Zbycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 46/5 będzie opodatkowane stawką podstawową 23%.Z chwilą zbycia obiekt pozbawiony zasilania, bez zawartej umowy o dostawę energii elektrycznej. Po podpisaniu aktu notarialnego, Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia umowy przyłączeniowej celem zapewnienia dostaw energii elektrycznej.Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem Oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej. Z Klauzulą można również zapoznać się
na stronie https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodoKontakt:
TAURON Dystrybucja SA
tel: (76) 88 99 581

  • powierzchnia: 195 m2
  • powierzchnia działki: 655 m2
  • piętro: parter
  • liczba pięter w budynku: budynek parterowy
  • liczba pokoi: 1 pomieszczenie

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek