sprzedaż • działka • budowlana


dolnośląskie • Legnica


90 000 PLN
21 576 €
19 172 £
26 387 $
  • 2 337
39 zł
9 €
8 £
11 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

ATRAKCYJNE NIERUCHOMOŚCI W LEGNICYSyndyk masy upadłości Sobet SA w upadłości likwidacyjnej w Brzegu (49-305), ul. Starobrzeska 67, tel. 77-444-34-80, , ogłasza konkurs na sprzedaż prawa własności niezabudowanych działek, przeznaczonych pod zabudowę usługową, położonych w Legnicy, w obrębie Bartoszów, w rejonie Al. Rzeczypospolitej:

a) objętej księgą wieczystą nr LE1L/00070763/3, obejmującą prawo własności działki nr 12/10 o pow. 0,2337 ha - za cenę nie niższą niż 90.000 zł brutto,

b) objętej księgą wieczystą nr LE1L/00070767/1, obejmującą prawo własności działki nr 12/15 o pow. 0,2466 ha - za cenę nie niższą niż 95.000 zł brutto.

Sprzedaż w obu przypadkach nastąpi wraz z udziałem w drodze wewnętrznej (dz. nr 12/12), objętej księgą wieczystą nr LE1L/00070763/3. Nabycie działek zajdzie bez żadnych obciążeń. Każda z obu działek może być przedmiotem odrębnej sprzedaży.

Oferty na zakup wskazanych składników, na warunkach określonych w regulaminie konkursu, należy składać pod wskazanym na wstępie adresem biura syndyka z dopiskiem, której pozycji ogłoszenia dotyczą, do dnia 29.01.2018 r., do godz. 15.00, a ich publiczne otwarcie nastąpi w tym samym miejscu dnia następnego o godz. 10.30. Najpóźniej po otwarciu ofert syndyk może odwołać przetarg na sprzedaż nieruchomości. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest w Biurze syndyka w Brzegu lub na stronach www.ardobiejewska.pl oraz na www.sobet.plSyndyk ogłasza również ostateczną wyprzedaż majątku ruchomego, za wyjątkiem samochodu marki Ford Focus i sprzętu wykorzystywanego przez biuro syndyka (szczegółowy wykaz w siedzibie upadłego). Pisemne oferty z proponowaną ceną i identyfikujące oferenta należy składać pod wskazanym adresem syndyka do dnia 29.01.2018 r. do godz. 15. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym miejscu dnia następnego. Udzielenie przybicia i nabycie ruchomości nastąpi pod warunkiem uzyskania zezwolenia Sędzi Komisarz w tym postępowaniu.REGULAMIN SPRZEDAŻY1. Oferty na zakup składników wymienionych w ogłoszeniu wraz z oświadczeniem o stanowczym zamiarze zakupu i oferowaną ceną zakupu, a także identyfikujące umocowanie oferenta oraz jego pełnomocników lub reprezentantów, podpisanych pod ofertą, należy składać lub przesłać pod wskazany wyżej adres Biura Syndyka (Brzeg, ul. Starobrzeska 67) z dopiskiem: „Przetarg Legnica”, ewent. numer działki, do dnia 29.01.2018 r. do godz. 15.00 (według chwili doręczenia).2. Złożenie oferty jest potwierdzeniem, że oferent zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży i ma prawa do jego nabycia, w tym zezwolenia korporacyjne. Nabycie w postępowaniu upadłościowym ma skutki egzekucyjne, co oznacza m.in. nabycie bez zobowiązań.3. Warunkiem udziału w konkursie jest wpłacenie wadium w kwocie 30.000 zł za każdą z działek z osobna na rachunek masy nr 95 1440 1156 00000000 1601 7272 w dacie oferty, tj. w terminie do 29.01.2018 r. do godz. 15.00 (miarodajny jest termin uznania rachunku syndyka).4. Wadium zostanie wyłonionemu w przetargu nabywcy zaliczone na cenę, a pozostałym oferentom zwrócone niezwłocznie po odmowie im przybicia na rachunki, z których je zapłacono lub pisemnie wskazane.5. Dostępne dla oferentów otwarcie ofert nastąpi w siedzibie upadłej spółki w dniu 30.01.2018 r. o godz. 10.30. Ustanowiona przez syndyka komisja, z jego udziałem, stwierdzi, które oferty spełniają warunki postępowania i mogą w nim uczestniczyć. Syndyk zastrzega sobie prawo przeprowadzenia w tym terminie, niezwłocznie po otwarciu ofert licytacji ceny z udziałem dopuszczonych do postępowania oferentów, w przypadku, gdy najwyższe oferty będą identyczne co do oferowanej ceny (a co najmniej zbliżone w granicach 25% różnicy - i oferent, który zgłosił niższą, zaoferuje jej podniesienie powyżej najwyższej o nie mniej niż 2.000 zł) i warunków zapłaty. Oświadczenia oferentów o proponowanej cenie mogą składać wyłącznie umocowane do tego osoby, a postąpienia nie mogą być niższe niż 1.000 zł. Wybrana zostanie najwyższa zgłoszona oferta z uwzględnieniem warunków jej zapłaty - w okresie nie dłuższym, niż dwa miesiące od daty rozstrzygnięcia, jeśli takie zostaną wskazane, gdy po jej dwukrotnym wywołaniu przez syndyka, nie zostanie zgłoszone postąpienie wyższe, spełniające warunki postępowania.6. Udzielenie przybicia i nabycie nieruchomości nastąpi pod warunkiem uzyskania zezwolenia Sędzi Komisarz w tym postępowaniu, a zakreślone dalej terminy biegną od tej daty.7. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi po zapłacie ceny. W terminie do 2 miesięcy od daty udzielenia przybicia, z uwzględnieniem treści przyjętej oferty, winno nastąpić zawarcie umowy zobowiązującej co do warunków sprzedaży lub umowy ostatecznej, a wadium ulega zatrzymaniu na jej poczet. Z chwilą wezwania, zgodnie z przyjętą ofertą, do zawarcia umowy ostatecznej na nabywcę przechodzą w stosunku do syndyka obciążenia i koszty, związane z utrzymaniem nieruchomości, objętej ofertą. Jeżeli wyłoniony oferent nie stawi się do umowy, powiadomiony na adres z oferty przed terminem wyznaczonym do jej zawarcia, wadium ulega przepadkowi na rzecz masy. Nabywca pokrywa koszty cywilne i podatkowe nabycia przedmiotu oferty.8. Nabywca przejmuje nabyte nieruchomości w stanie istniejącym.9. Cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu przez nich nieruchomości, w przypadku udzielenia im przybicia, przed zawarciem umowy sprzedaży, zobowiązani są przedstawić zgodę MSWiA lub jej promesę, jeśli jest wymagana, co nie zwalnia ich z biegu terminów wyżej zakreślonych.10. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz prawo do swobodnego wyboru oferty w granicach zapisanych wyżej zasad. W zakresie nieuregulowanym w tym Regulaminie stosuje się przepisy Prawa upadłościowego i naprawczego oraz Kodeksu cywilnego.Kontakt:
Sobet SA w upadłości likwidacyjnej w Brzegu
tel: 77-444-34-80

  • powierzchnia: 2337 m2
  • powierzchnia działki: 2337 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek