• Nieruchomości woj. Dolnośląskie

Działka inwestycyjna

  • Pokoje-
  • Łazienki-
  • Powierzchnia 3908m2
  • Rodzaj Działka inwestycyjna
  • Cena 550 000 PLN
  • MiastoSiechnice
  • Rok budowy-

Opis szczegółowy

BURMISTRZ SIECHNICNa podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), § 2 pkt 2 Uchwały Nr LVII/508/22 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi zasoby komunalne Gminy Siechnice, Zarządzenia Nr 155/2023 Burmistrza Siechnic z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego niegraniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Siechnice, gmina Siechnice.Ogłasza na dzień 25 stycznia 2024 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:Lp.: 1.

Nr KW: WR1O/00020480/8

nr działki: 760/5

obręb: Siechnice

Pow. w ha: 0,3908

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w południowo-wschodniej części miasta Siechnice, w pobliżu ul. Opolskiej (drogi krajowej nr 94). Dostęp do nieruchomości zapewnia ul. Opolska, stanowiąca południowo-zachodnią granicę nieruchomości. Od północy nieruchomość sąsiaduje z gruntem niezabudowanym, zaś od wschodu z terenem drogi (ul. Łąkowej). Nieruchomość posiada nieregularny kształt. Teren działki jest lekko nierówny. Sieć wodociągowa, telekomunikacyjna i kanalizacyjna przebiegają wzdłuż granic działki. Dodatkowo przez teren działki przebiega napowietrzna sieć energetyczna średniego napięcia 20 kV, wraz z posadowionym słupem dwunożnym. Strefa od napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 20 kV, wynosi 6 m od osi linii w obu kierunkach, stanowi orientacyjny rejon ponadnormatywnego oddziaływania od elektroenergetycznych linii napowietrznych dla zabudowy mieszkaniowej i miejsc dostępnych dla ludności; W bezpośrednim otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa i grunty niezabudowane przeznaczone pod zabudowę usługową. W nieco większej odległości znajduje się zabudowa produkcyjna. Nieruchomość zlokalizowana jest w odległości około 2,5 km od centrum Siechnic.


Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania zgodnie z mpzp:
Działka nr 760/5 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 2U – tereny zabudowy usługowej. Tereny 2U przeznacza się pod:
1) urządzenia sportu i rekreacji – należy przez to rozumieć działalność obiektów i ośrodków rekreacyjnych, takich jak siłownie, solaria, kręgielnie, sale bilardowe, itp. a także terenowe urządzenia plażowe i sportowe jak korty, boiska, bieżnie itp.;
2) usługi gastronomii – należy przez to rozumieć restauracje, bary, kawiarnie, koktajl-bary, winiarnie, puby, stołówki oraz inne obiekty służące do wykonywania podobnych lub uzupełniających działalności nienależące do innych kategorii przeznaczenia terenu takich jak: sale dyskotekowe, sale taneczne;
3) publiczne wody powierzchniowe płynące wraz z obiektami urządzeń wodnych związanych z zagospodarowaniem nabrzeży;
4) zieleń spełniającą funkcje wypoczynkowe, zdrowotne i estetyczne;
5) handel detaliczny – należy przez to rozumieć obiekty przeznaczone do wykonywania funkcji handlu detalicznego małopowierzchniowego o powierzchni sprzedaży do 400 m2;
6) usługi o charakterze biurowym, związane z obsługą klientów, takie jak kancelarie prawne, pracownie informatyczne oraz biura: finansowe, rachunkowe, księgowe, ubezpieczeniowe, projektowe, pośredniczące, dostarczające informacji, sporządzające opracowania itp.

Cena wywoławcza netto [zł]: 550.000,00

Wadium [zł]: 55.000,00

Postąpienie [zł]: 5.500,00

Godz. przeprowadzenia przetargu: 9.30

Cena nieruchomości i termin jej wnoszenia: Cena sprzedaży płatna jest przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej do dnia zawarcia umowy. Data dokonania wpłaty całej kwoty jest datą uznania rachunku bankowego Gminy.

Uwagi: Jest to sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Okres użytkowania do 10.03.2090 r.
Własność nieruchomości: Skarb Państwa; gospodarujący zasobem nieruchomości: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa1. Przetarg odbędzie się 25 stycznia 2024 r. w Sali sesyjnej na III piętrze Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium najpóźniej do 22 stycznia 2024 r. na konto Gminy Siechnice ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX008 (data wpływu kwoty na konto Gminy jest datą uznania wpłaty wadium). Na dowodzie wpłaty wadium za daną działkę należy podać jej numer ewidencyjny i miejscowość, w której działka jest położona.

3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu oraz postąpienie nie może wynosić mniej niż wartość podana w ogłoszeniu.

4. Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,

- w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

- w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

5. W przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej (w tym prowadząca działalność gospodarczą), do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać ( w oryginale) pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się w poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia zamknięcia przetargu) na wskazany numer konta.

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

8. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca.

10. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń, nie jest przeciwko niej prowadzone postępowanie egzekucyjne, a do chwili obecnej nie były zawierane żadne umowy mające na celu jej zbycie, bądź obciążanie.

11. Nieruchomość można oglądać w dni robocze w godz. 9:00 - 14:00 (po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Siechnicach tel. XXXXXX963 lub w dowolnym terminie bez obecności pracownika UM w Siechnicach).

12. Sprzedaż objęta jest obowiązującą w dniu sprzedaży stawką podatku VAT na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022, poz. 931 z późn. zm.). W dniu zamieszczenia niniejszego ogłoszenia o przetargu stawka podatku VAT wynosi 23%.

13. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

14. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ze zm.).

15. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

16. Informacje o nieruchomości można uzyskać w pok. nr 213 Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, tel. XXXXXXXXXX-63.

17. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach jest Burmistrz Siechnic, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, nr tel. XXXXXX901, adres e-mail:

18. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail:

19. Administrator informuje, że dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania przetargowego, jak też dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią w związku z ww. postępowaniem i nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianymi przepisami prawa.

20. Dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez cały czas trwania procesu przetargowego, a także przez okres zgodny z kategorią archiwalną, o której mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

21. Osoba podająca swoje dane posiada prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.Z up. Burmistrza

Barbara Borkowska

Dyrektor

Wydziału Gospodarki Przestrzennej

i NieruchomościSiechnice, 20.11.2023 r.Kontakt:
Urząd Miejski w Siechnicach
tel: XXXXXX963Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Pokaż więcej

Szczegóły oferty

Mapa

Dolnośląskie, Siechnice ,
Urząd Miejski w Siechnicach

Urząd Miejski w Siec...

+48XXXXXX963
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.

Działka inwestycyjna na sprzedaż - Siechnice

nieruchomosci-dolnoslaskie-24.pl / 15267580

Zdjęcie ogłoszenia -

550 000 PLN

Siechnice (Dolnośląskie, gm. Siechnice)

Główne cechy:

  • Pow. działki 3908m2

Opis - Działka Inwestycyjna

BURMISTRZ SIECHNICNa podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), § 2 pkt 2 Uchwały Nr LVII/508/22 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi zasoby komunalne Gminy Siechnice, Zarządzenia Nr 155/2023 Burmistrza Siechnic z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego niegraniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Siechnice, gmina Siechnice.Ogłasza na dzień 25 stycznia 2024 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:Lp.: 1.

Nr KW: WR1O/00020480/8

nr działki: 760/5

obręb: Siechnice

Pow. w ha: 0,3908

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w południowo-wschodniej części miasta Siechnice, w pobliżu ul. Opolskiej (drogi krajowej nr 94). Dostęp do nieruchomości zapewnia ul. Opolska, stanowiąca południowo-zachodnią granicę nieruchomości. Od północy nieruchomość sąsiaduje z gruntem niezabudowanym, zaś od wschodu z terenem drogi (ul. Łąkowej). Nieruchomość posiada nieregularny kształt. Teren działki jest lekko nierówny. Sieć wodociągowa, telekomunikacyjna i kanalizacyjna przebiegają wzdłuż granic działki. Dodatkowo przez teren działki przebiega napowietrzna sieć energetyczna średniego napięcia 20 kV, wraz z posadowionym słupem dwunożnym. Strefa od napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 20 kV, wynosi 6 m od osi linii w obu kierunkach, stanowi orientacyjny rejon ponadnormatywnego oddziaływania od elektroenergetycznych linii napowietrznych dla zabudowy mieszkaniowej i miejsc dostępnych dla ludności; W bezpośrednim otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa i grunty niezabudowane przeznaczone pod zabudowę usługową. W nieco większej odległości znajduje się zabudowa produkcyjna. Nieruchomość zlokalizowana jest w odległości około 2,5 km od centrum Siechnic.


Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania zgodnie z mpzp:
Działka nr 760/5 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 2U – tereny zabudowy usługowej. Tereny 2U przeznacza się pod:
1) urządzenia sportu i rekreacji – należy przez to rozumieć działalność obiektów i ośrodków rekreacyjnych, takich jak siłownie, solaria, kręgielnie, sale bilardowe, itp. a także terenowe urządzenia plażowe i sportowe jak korty, boiska, bieżnie itp.;
2) usługi gastronomii – należy przez to rozumieć restauracje, bary, kawiarnie, koktajl-bary, winiarnie, puby, stołówki oraz inne obiekty służące do wykonywania podobnych lub uzupełniających działalności nienależące do innych kategorii przeznaczenia terenu takich jak: sale dyskotekowe, sale taneczne;
3) publiczne wody powierzchniowe płynące wraz z obiektami urządzeń wodnych związanych z zagospodarowaniem nabrzeży;
4) zieleń spełniającą funkcje wypoczynkowe, zdrowotne i estetyczne;
5) handel detaliczny – należy przez to rozumieć obiekty przeznaczone do wykonywania funkcji handlu detalicznego małopowierzchniowego o powierzchni sprzedaży do 400 m2;
6) usługi o charakterze biurowym, związane z obsługą klientów, takie jak kancelarie prawne, pracownie informatyczne oraz biura: finansowe, rachunkowe, księgowe, ubezpieczeniowe, projektowe, pośredniczące, dostarczające informacji, sporządzające opracowania itp.

Cena wywoławcza netto [zł]: 550.000,00

Wadium [zł]: 55.000,00

Postąpienie [zł]: 5.500,00

Godz. przeprowadzenia przetargu: 9.30

Cena nieruchomości i termin jej wnoszenia: Cena sprzedaży płatna jest przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej do dnia zawarcia umowy. Data dokonania wpłaty całej kwoty jest datą uznania rachunku bankowego Gminy.

Uwagi: Jest to sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Okres użytkowania do 10.03.2090 r.
Własność nieruchomości: Skarb Państwa; gospodarujący zasobem nieruchomości: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa1. Przetarg odbędzie się 25 stycznia 2024 r. w Sali sesyjnej na III piętrze Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium najpóźniej do 22 stycznia 2024 r. na konto Gminy Siechnice ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice nr 78 9584 1092 2010 1000 0101 0008 (data wpływu kwoty na konto Gminy jest datą uznania wpłaty wadium). Na dowodzie wpłaty wadium za daną działkę należy podać jej numer ewidencyjny i miejscowość, w której działka jest położona.

3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu oraz postąpienie nie może wynosić mniej niż wartość podana w ogłoszeniu.

4. Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,

- w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

- w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

5. W przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej (w tym prowadząca działalność gospodarczą), do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać ( w oryginale) pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się w poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia zamknięcia przetargu) na wskazany numer konta.

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

8. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca.

10. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń, nie jest przeciwko niej prowadzone postępowanie egzekucyjne, a do chwili obecnej nie były zawierane żadne umowy mające na celu jej zbycie, bądź obciążanie.

11. Nieruchomość można oglądać w dni robocze w godz. 9:00 - 14:00 (po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Siechnicach tel. 71 786 09 63 lub w dowolnym terminie bez obecności pracownika UM w Siechnicach).

12. Sprzedaż objęta jest obowiązującą w dniu sprzedaży stawką podatku VAT na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022, poz. 931 z późn. zm.). W dniu zamieszczenia niniejszego ogłoszenia o przetargu stawka podatku VAT wynosi 23%.

13. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

14. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ze zm.).

15. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

16. Informacje o nieruchomości można uzyskać w pok. nr 213 Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, tel. +48-71-786-09-63.

17. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach jest Burmistrz Siechnic, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, nr tel. 71 786 09 01, adres e-mail: [email protected].

18. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: [email protected].

19. Administrator informuje, że dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania przetargowego, jak też dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią w związku z ww. postępowaniem i nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianymi przepisami prawa.

20. Dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez cały czas trwania procesu przetargowego, a także przez okres zgodny z kategorią archiwalną, o której mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

21. Osoba podająca swoje dane posiada prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.Z up. Burmistrza

Barbara Borkowska

Dyrektor

Wydziału Gospodarki Przestrzennej

i NieruchomościSiechnice, 20.11.2023 r.Kontakt:
Urząd Miejski w Siechnicach
tel: 71 786 09 63
[email protected]


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)


Szczegóły oferty